Algemene Voorwaarden

 

Voor alle diensten geleverd door de Society in Motion, gevestigd in ’s-Gravenhage op adres Molenstraat 18a, 2513BK, KvK nummer 68892373, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van een of meerdere online cursussen of online trainingen.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Society in Motion een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Onlinetraining: E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Society in Motion, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving of aankoop voor een online videotraining impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Society in Motion of www.newfacesatfestivals.nl of www.newfaces.ngo aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Dit kan ook via e-mail contact gebeuren.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Society in Motion komen slechts tot stand indien de aanmelding door Society in Motion aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Society in Motion heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Cursist ontvangt inloggegevens waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de videotraining(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Society in Motion opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.
 5. De cursist mag de cursus alleen met een apparaat of toestel (zoals een laptop) tegelijkertijd de cursus volgen. Het is niet toegestaan om met meerdere apparaten tegelijkertijd de cursus te volgen. Er kan hierop gecontroleerd worden.
 6. Een enkele aankoop van de cursus is alleen geldig voor een cursist. Als meerdere mensen of bedrijven de cursus willen volgen, moet de cursus voor het aantal desbetreffende personen aangekocht worden. Er mogen niet andere mensen of bedrijven gebruik maken van de account van de aankoper.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Society in Motion. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding zijn vermeld of via e-mail contact worden afgestemd.
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en kan in een persoonlijke omgeving de videotraining gevolgd worden.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan hoomannassimi@societyinmotion.nl .
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een onlinecursus te annuleren.
 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Society in Motion zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Society in Motion is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Society in Motion tenzij aan Society in Motion opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Society in Motion op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 5. Society in Motion heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Society in Motion kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Society in Motion op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Society in Motion hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.
 6. Society in Motion zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op socialmediakanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de videotraining. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de videotrainingen afwijken van het uiterlijk van het huidige platform. Society in Motion is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
 7. Indien en voor zover Society in Motion aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Society in Motion kan worden toegerekend. Society in Motion is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Society in Motion voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Society in Motion is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Society in Motion en overeenkomsten tussen Society in Motion en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.